مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 به تصویب هیات محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های كشور الزامی گردید.

این مبحث در سالهای 1381 و 1389 باز‌نگری گردید و در حال حاضر ضوابط مندرج در نسخه منتشر شده آن در سال 1389 ملاک طراحی و ساخت سازمانها از منظر صرفه جویی انرژی می باشد. تفاوتهای زیادی در مبحث 19 ویرایش جدید نسبت به ویرایش سال 1391 وجود دارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، البته ایت تفاوتها در بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کاملا مشهود می باشد ولی در بخش معماری و پوسته ساختمان لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مرحله اول تفاوت دو ویرایش مبحث 19 درقسمت پلهای حرارتی و ضریب کاهش انتقال حرارت دیده می شود ولی این دو ویرایش مبحث در بخشهای زیر نیز تفاوتهایی دارند.

ویرایش 81 ویرایش 89
پوسته فیزیکی پوسته کالبدی
جرم مفید جرم موثر
ساختمان ویلایی-غیرویلایی ساختمان مستقل کم ارتفاع-غیر مستقل
- شیشه کم گسیل
- ضریب انتقال حرارت خطی
ضریب تقلیل ضریب کاهش انتقال حرارت
فضای کنترل شده و نشده تغییر ساختاری تعریف فضای کنترل شده و نشده
- حذف مقادیر مربوط به ساختمانهای غیر برقی در محاسبات ضریب انتقال حرارت مرجع


جهت دانلود فایل  چک لیست محاسبات مبحث 19 (79 KB)  کلیک کنید